Jdi na obsah Jdi na menu

Dotazník

 

Boj s hloupostí aneb „Dotazník“.

   Na internetu existuje dokonale vtipná sarkastická iniciativa parodující hloupost a omezenost naší společnosti a některých méně inteligentních jedinců. Jedná se o vytvoření dotazníku pro jedince, kteří ať z neznalosti, či z arogance přehlížejí, že politický subjekt Česká republika je tvořen několika zeměmi, tj. Čechami, Moravou a Slezskem. A stejně tak logicky několika národy žijícími v těchto zemích. Tito lidé ať nevědomky, anebo z arogantní povýšenosti existenci jiných historických zemí a národů přehlížejí a označují vše za „česko, Češi, české“. Jak by se asi Irům nebo Skotům líbilo, kdyby je všichni označovali za Angličany a jejich zemi za Anglii? Anebo jak by se Čechům líbilo kdyby byli označováni za Rakušany či Němce a Čechy byly označovány za Rakousko či Německo? Anebo také například když  se podíváme na východ, kde probíhá konflikt a hysterie západu proti Rusku. Co kdyby Rusko začalo označovat všechny Ukrajince za Rusy a Ukrajinu za Rusko? V tom případě by tamní konflikt ztratil smysl, poněvadž Rusko by se pouze logicky a přirozeně snažilo o nastolení pořádku „ve své zemi a ve svém národě“. Jak by asi západní společenství v takovém případě reagovalo? Absurdní? Ale když nám to přijde absurdní v případě Skotska a Irska či Ukrajiny, proč nám to nepřijde absurdní v případě Moravy a Slezska, jež jsou legitimní historické země? Všem stejný metr, ne?

 

    Iniciátorem akce je Prof.Ing. Zdeněk Kolíbal Csc.    http://www.kolibal.cz/o-mne/   Musím přiznat, že má můj hluboký obdiv a úctu. Tak dokonalým vtipným způsobem nastavit zrcadlo omezenosti to vyžaduje nápaditost, odvahu a originalitu.

                                                                                                                     Jan Mička

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Jsem poněkud starší. než oba předcházejí pisatelé. Jako dítě, už školou povinné, jsem na vlastní kůži prožila fašistickou okupaci Sudet a vytvoření ze zbytku našeho státu Protektorát Čechy a Morava (prožíváním tak strašné doby velmi vyspívá i dětská duše). Naše ryze moravská vesnička se v té době také stala na 6 týdnů součástí Sudet. Za vesnicí byly hranice a ať jsme jeli na pole, nebo z pole, byly vozy propichovány dlouhou tyčí, zda se ve voze někdo neskrývá. Bylo to v době, kdy pražská vláda už před Němci kapitulovala, ale frýdecko-místecká posádka stále ještě s Němci bojovala. Vojáci z této posádky se vraceli domů tajně. Za šest týdnů se hranice Sudet od nás posunula o 2 km, po tzv. císařskou cestu a naše vesnice zůstala v protektorátu Čechy a Morava. V době fašistické okupace Sudet byli  mnozí naši moravští občané nuceni vzdát se své národnosti a přestoupit k národnosti německé a pak mnoho z nich bojovalo na německých frontách za Velkoněmeckou říši.. Zato až dodnes (ti kteří si požádali a ještě nezemřeli) dostávali, či dostávají finanční odškodnění. Ti moravští občané, kteří se nepodřídili, nebo byli jakkoliv nepohodlní, byli ze Sudet vystěhovávání. Jen do naší malé vesnice o 300 obyvatelích se přistěhovalo asi 7 rodin jen s ručními vozíky a v nich to, co si mohli naložit. Po válce se všichni navrátili zpět. O tom se nepíše, když se píše o odsunu, ani o tom, kolik našich občanů bylo tímto fašistickým způsobem přinuceno z existenčních důvodů přijmout německou národnost a nastoupit do německé armády bránit Velkoněmeckou říši.

 
   Žijeme ve svobodném státě, který podle Ústavy státu je tvořen třemi národy: Čechy, Moravou a Slezskem. Já jsem Moravanka, mám to potvrzeno rodným listem z první republiky, na kterém je vyznačena země mého původu - MORAVA. Ale mojí synové, narození o dvacet let později, už nemají na rodném listu vyznačenou národnost. A zřejmě žádná ze zemí tvořících od r. 1948 stát Československou republiku. Na jejich rodném listě je v záhlaví jen název státu : Československá republika. Jsou tedy občany státu, ale bez národnosti. Proč? Jak je možné vymazat národnost - rod?  Každý z nás se narodil, má tedy své kořeny. Lze vyměnit stát, ale ne kořeny ná-rodů.


   My Moravané  posledních 20 rodů už téměř neslyšíme, aby politikové, i ti, kteří se přijdou ucházet na Moravu, nebo do Slezska o přízeň voličů, nás alespoň slušně oslovili. Zcela Moravany a Slezany ignorují,  nutí je tou moravskou a slezskou ignorací  přijmout českou národnost.  Kladu proto další k předcházejícím otázkám. Podle jakého práva se řídí česká vláda, že ze svého slovníku (a ještě původem moravského) vyřazuje názvy:  Moravan, Slezan, moravské, slezské? Činí  to  v této době bez výjimky všechny politické organizace, ať se sebevíce zaštiťují právy a  demokracií. K tomu, aby byli alespoň slušní nepotřebují bojovat ani  o referendum, ale řídit se  Ústavou státu a právy národů na sebeurčení. Řídit se tím, čím se řídí jiné státy, jen ne český. To, že  český stát dovoluje sdělovacím prostředkům (televizi) tak hegemonicky prosazovat čechismus, je pro vládu přímo ostudné a pro televizi ubohé.  

                                                                                                             

                                                                                                                       PahDr.Jaroslava Grobcová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Zmíněný dotazník ke stažení je zde:

data.zpravy.cz/soubory/ln_domov/A100208_GLU_FORMULARPRO.DOC

 

uzu